1. Partijen komen overeen dat alle handelsbetrekkingen tussen de koper en de verkoper plaats hebben onder onderhavige algemene voorwaarden. De onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de koper. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
  2. De facturen zijn, tenzij andersluidende overeenkomst en/of tenzij betaling via domiciliëring, principieel betaalbaar zonder korting op de dag van de factuurdatum.

A T.a.v. consumenten: indien de facturen niet tijdig betaald worden, zal u een eerste gratis herinnering worden overgemaakt. Indien u opnieuw niet betaalt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen u verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, alsook een forfaitaire vergoeding als volgt:

– 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

– 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

– 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50 euro, vermeerderd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.

B T.a.v. handelaars en ondernemingen: alle verschuldigde bedragen die niet betaald werden op de vervaldag, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Tevens zal in geval van wanbetaling, van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van forfaitaire schadevergoeding een som verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het factuurbedrag of het nog openstaand saldo, met een minimum van 50 euro en met een maximum van 2000 euro. De verkoper heeft steeds het recht al hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de koper kan vorderen, te verrekenen met al dan niet opeisbare tegenvorderingen van koper. Tot slot behoudt de verkoper het recht om alle bijkomende gemaakte invorderingskosten bij de koper te vorderen en dit zonder enige ingebrekestelling.

  1. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de verkoper gerechtigd om het contract en alle diensten en leveringen van producten onmiddellijk op te schorten. In dat geval zijn tevens alle andere facturen aan de koper direct opeisbaar.
  2. In geval van faillissement, aanvraag tot WCO, kennelijk onvermogen of overmacht, behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen.
  3. 5. Eigendomsvoorbehoud. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang er verschuldigde bedragen open staan bij de koper. De koper draagt de risico’s vanaf de levering. De betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
  4. De rechtbanken van het arrondissement Brussel, desgevallend de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, dan wel de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, zijn uitsluitend bevoegd om van elk geschil tussen partijen kennis te nemen en van elk probleem van betaling. Het Belgisch recht is van toepassing.
  5. De koper heeft de verplichting de verkoper te verwittigen van elk probleem dat zich zou kunnen voordoen tijdens of na de levering, en dit ten laatste op het ogenblik van de bestelling. Bij gebrek hieraan, zal de verkoper niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. De koper draagt zelf de risico ‘s en gevaren die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de verkoop, de levering en/of het gebruik van de goederen. Elk probleem met betrekking tot de verkoop, de levering of het gebruik, dient bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs verstuurd uiterlijk de eerste werkdag na de levering, gemeld te worden aan de verkoper. Bij gebrek aan opmerkingen of bezwaren binnen deze termijn, wordt de koper geacht de producten te aanvaarden.

De koper garandeert aan de verkoper, en draagt bijgevolg als enige de gehele verantwoordelijkheid, dat de opslagtank en de bijhorende stukken gefabriceerd en geïnstalleerd zijn volgens de regels van de kunst en de ambacht en met volledige eerbiediging van de in zijn regio toepasselijke milieureglementeringen met betrekking tot de opslag van vloeibare brandstoffen.

De koper draagt de volledige verantwoordelijkheid wat betreft de capaciteit van zijn opslagtank. De verkoper zal onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de overvulling ten gevolge van een te grote levering. Een overvulling of een lek zich voordoende tijdens of na de levering zal nooit vergoed worden. Ingeval de exoneratie voor een fout, zware fout of opzet nietig en zonder gevolg geacht wordt, aanvaardt de koper dat ze zich beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen met uitsluiting van alle andere kosten, vergoedingen en/of schadevergoedingen.

Elke verplaatsing, zelfs indien de levering niet plaats mocht vinden voor welke reden ook, zal aan de koper gefactureerd worden. De levertermijnen aanvaard door de verkoper hebben slechts een zuiver indicatief karakter. Geen schadevergoeding noch verbreking van de overeenkomst kan gevorderd worden door de koper wegens laattijdige levering en is ook geen reden om de betaaltermijnen niet te respecteren.

  1. De eventuele nietigheid van één of meerdere clausules van bovenvermelde factuurvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van enige andere clausule.
  2. De verkoper zal, in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, optreden als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan ons volledige privacy beleid consulteren via: https://demunter-brandstoffen.be/privacybeleid/ of op schriftelijk verzoek een kopie ervan bekomen.
  3. Elk gebruik dat aanleiding geeft tot een aanvullend bedrag aan accijnzen, verplicht u tot spontane betaling ervan op het kantoor der accijnzen.