Tips

Vervaldatum

Controleer steeds de vervaldatum van uw opslagtank. Geen keuring = niet verzekerd!

De brandverzekering met een waarborg bodemsanering is aan te raden voor iedereen die zijn of haar woning met stookolie verwarmt. Vraag dit even na.

Retourleiding

Werkt uw stookoliebrander nog met een retourleiding? Je werkt beter met eenpijpaansluiting. Verbindt de aanzuigleiding met een tigerloop® filter ontluchter combinatie. Van dit filter gaan dan gewoon de twee bestaande flexibels naar de pomp.

Een tigerloop® opstelling: niks dan voordelen.

  • Lek in de aanzuigleiding: in geval van een lek van de aanzuigleiding voorzien van een tigerloop® zal de brander lucht zuigen en direct stilvallen.
  • Lek in de retourleiding: de retourleiding naar de tank wordt afgesloten. Er kunnen nu geen lekken meer optreden in de retourleiding waardoor bodenvervuiling niet meer kan optreden.

Wilt u ook weten hoeveel liter je eigenlijk verstookt? Dan kan je een mazoutteller in deze zuigleiding zetten gezien die nu het werkelijke aantal liter kan tellen die de brander effectief verbruikt.

 

Enkel nog gasolie EXTRA toegelaten voor landbouwvoertuigen

In het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2013 werden, in het kader van de gedeeltelijke omzetting van de zogenaamde “Fuel Quality Directive” of de Richtlijn Brandstofkwaliteit van 23 april 2009 in nationale wetgeving, drie Koninklijke Besluiten gepubliceerd.

De belangrijkste wijziging betreft ongetwijfeld het verbod om gasolie 1000 ppm te leveren in niet voor de weg bestemde mobiele machines, inclusief landbouwtrekkers, bosbouwmachines, railvoertuigen en binnenschepen (wanneer deze niet op de zee varen). Dit verbod had eigenlijk volgens de Richtlijn moeten ingaan op 1 januari 2011, doch is pas sedert 3 oktober 2013 ook in België van kracht. Dit betekent dat voor de voeding van dergelijke machines en voertuigen voortaan enkel nog gasolie extra mag worden geleverd. Ook oudere landbouwtractoren – die eigenlijk perfect werken op gasolie 1000 ppm – mogen enkel nog gasolie 10 ppm gebruiken !

Voor alle duidelijkheid : het gebruik van gewone gasolie (1000 ppm) voor verwarmingsdoeleinden blijft gehandhaafd. Voor pleziervaartuigen blijft het gebruik van diesel verplicht.

Het KB van 19 september 2013 betreffende de benamingen en kenmerken van gasolie bestemd voor verwarming en voor gebruik in niet voor de weg bestemde mobiele machines schrijft ook voor dat “de benamingen van gasolie extra en verwarmingsgasolie aangeduid moeten worden op de documenten betreffende de verkoop en de levering”.

Premies

Neem eens een kijkje op http://www.informazout.be/nl/premies

Sociaal Verwarmingsfonds

Komt u in aanmerking voor een financiële tussenkomst door het fonds? Bekijk het gerust op www.verwarmingsfonds.be of bel het gratis nummer 0800 90 929 of  vraag het nabij uw plaatselijk OCMW.

Gasolie Extra

Gasolie extra, heeft een lager zwavelgehalte (slechts 10 ppm) dan gewone mazout en zorgt voor minder emissies. Vooral aan te raden voor condensatieketels, warmtekanonnen, tractoren, werfvoertuigen en stationaire motoren.

Biodiesel zorgt voor problemen!!! Extra

Sinds kort is België via een Europese richtlijn verplicht om een bepaald percentage biodiesel toe te voegen aan de normale autodiesel en de gasolie extra voor landbouwvoertuigen.
Voorlopig gaat het om maximum 5% maar dit percentage zal in de toekomst nog verhoogd worden.

Biodiesel is een nieuw product met eigenschappen die voordien niet gekend waren en nu nog altijd niet allemaal gekend zijn.

In Nederland en Duitsland, waar ze al langer gebruik maken van biodiesel, zijn de eerste problemen al vorig jaar opgedoken: blokkering van de mazoutfilters in de voertuigen.
Het grote probleem van de biodiesel is dat het gemaakt wordt van natuurlijke grondstoffen en dus levende organismen bevat (bacteriën, schimmels, microben, enz.)
Deze organismen zijn heel gevoelig aan water en vervuiling in de opslagtank.

Water (bv condens of regenwater) en vervuiling (bv stof of roest) in uw tank vormen voor deze bacteriën een rijke voedingsbodem en zorgen ervoor dat deze verder groeien en uw volledige tank besmetten.
In zeer korte tijd vormt er zich een slijmerige laag tussen het water en de diesel in uw tank.
Wanneer van dit product opgepompt wordt in uw voertuigen zorgt dit voor een blokkade van uw mazoutfilters en een besmetting van de tank van uw voertuig.

Voorkomen is beter dan genezen!!!

Wat kunnen wij voor u doen?
Bacteriedodend product is bij ons verkrijgbaar.

Niveaumeting

Voor wat betreft de niveaumeting van uw opslagtanks hebben we een assortiment die gaat van een zeer éénvoudige peilmeter met vlotter, waarbij je in cm de inhoud van uw tank kunt lezen, tot een bijzonder gesofisticeerd systeem waarbij je tot op 1/100 van een liter uw tankinhoud kunt bepalen, zelfs van op afstand.

Peilmeter met vlotter

Eenvoudig systeem, geschikt voor bovengrondse opslag bij particulieren.
Op deze peilmeter kunt u de tankinhoud aflezen in cm.
Aan de hand van een tanktabel kunt u dan de afgelezen cm vergelijken met de liter in de tank.

Peilmeter met vlotter

Eenvoudig systeem, geschikt voor zowel bovengrondse als ondergrondse opslag.
De tank wordt uitgerust met een meetsysteem waarop een zender wordt gemonteerd.

Deze zender zendt signalen naar de ontvanger die in een stekker 220 V geplaatst wordt. (tot op max 500 m afstand )
Op de ontvanger kunt u de tankinhoud aflezen op een schaal van 1 – 10 (eventueel schaal 1 – 100).
Wanneer de tank bijna leeg is 1/10 krijgt u een visueel alarm.

LC-1

Niveaumeting d.m.v. een druksensor, geschikt voor bovengrondse en ondergrondse tanks.
Beneden op de bodem vande tank wordt een druksensor geïnstalleerd.
Deze sensor meet de druk van de vloeistof en rekent deze om naar liter.

De liter worden op een display van 4 cijfers weer gegeven.
Vrij eenvoudige montage en zeer geschikt vvor particulier en industriëel gebruik.

LC-EMCO-niveaumeting

De EMCO is hetzelfde toestel zoals beschreven bij de lekdetectie op enkelwandige tanks.
De mogelijkheden van dit toestel zijn vrijwel grenzeloos en de montage is vrij éénvoudig.
Op de tank wordt een sonde met vlotter geïnstalleerd.
Deze sonde wordt verbonden met de GALAXY- controller waarop alle informatie kan afgelezen worden o.a. de inhoud tot op 1/100st liter, de temperatuur van het product, de waterinhoud.

LC-VISY-X en LOGI-X-niveaumeting

Dit is het neusje van de zalm voor wat betreft niveaumeting van opslagtanks.
Het materiaal is geschikt voor petroleumproducten en chemicaliën.
Bijzonder gebruiksvriendelijk, vrijwel onbeperkte mogelijkheden en relatief eenvoudige installatie.
De VISY-X is de sonde die in de tank wordt geplaatst en de LOGI-X is het apparaat die alle data stuurt, opslaat en verwerkt.
Niveaumeting van op afstand, minimumalarm, maximumalarm.

 

Meer info kan je vinden op http://www.euro-index.be/nl/producten/catalogus/tank-en-brander/inhoudsmeters